CMS Demosite

Borbás Gabriella Dóra

elérhetőség: borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu


Alkalmazott nyelvészeti szeminárium

BMA-MAGD-NY-118, 2 ó, gyakorlat

 


 

Kötelező irodalom

- Papp Ferenc 1989. Alkalmazott nyelvtudomány (Akadémiai székfoglaló 1986.). Akadémiai Kiadó. Budapest.

- Fodor István 1968/2001. Mire jó a nyelvtudomány? Nyelv és élet. Balassi Kiadó. Budapest. 103-320.

- Szerdahelyi István (szerk.) 1990. (2. kiad.) Alkalmazott nyelvészeti alapfogalmak. Tankönyvkiadó. Budapest. (1. kiadás 1985.)

- Simigné Fenyő Sarolta 2003. Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem. 11-64.

- Kontra Miklós 1999. Közérdekű nyelvészet. Osiris Kiadó. Budapest.

- Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. 2010. http://mek.oszk.hu/08700/08745/08745.pdf

- Crystal, David 1998. A nyelv enciklopédiája. Osiris Kiadó. Budapest. (Vonatkozó részek.)

- Earl Babbie. 2003. A társadalomtudományi kutatások gyakorlata. Balassi Kiadó. Budapest.

 

Ajánlott irodalom

- Ferdinand de Saussure 1916/1997. Bevezetés az általános nyelvészetbe. Bp., Corvina K. (első magyar nyelvű kiadás: 1967. Gondolat Kiadó)

- Davies, Alan-Catherine Elder (eds.) 2004. The Handbook of Applied Linguistics. Blackwell. Oxford.

- Fodor István 1968/2001. Mire jó a nyelvtudomány? Nyelv és élet. Balassi Kiadó. Budapest. 9-102.

- Simigné Fenyő Sarolta 2003. Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem. 65-262.

- Kugler Nóra-Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest, Korona K.

- Kálmán László-Trón Viktor 2005. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest, Tinta K. (2. bővített kiadás: 2007) http://www.budling.hu/~kalman/course/bevezetes/kalmanTron.pdf 

Kutatásmódszertan

- Earl Babbie. 2003. A társadalomtudományi kutatások gyakorlata. Balassi Kiadó. Budapest.

- Szabó Tamás Péter 2012. "Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos" A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. Gramma. Dunaszerdahely.

Szabó Tamás Péter disszertációja: http://mek.oszk.hu/10900/10947/

(Ennek bibliográfiája is!)

Honlapja: http://sztp.hu/index_hun.htm

Valamint korpusza:

http://metashare.nytud.hu/repository/browse/chsm-ic-corpus-of-hungarian-school-metalanguage-interview-corpus/e82eb3046ba511e2aa7c68b599c26a066e18110360194f7eaf7d09a41fd722df/ 

Kézikönyvek:

Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. Bp., Akadémiai K. (Akadémiai kézikönyvek sorozat)

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_536_MagyarNyelv/adatok.html

Ebben:

- Kontra Miklós 2006. Nyelv és jog. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1018-1037.

- Kontra Miklós 2006. A határon túli magyar nyelvváltozatok. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 549-576.

- Kontra Miklós 2006. A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 577-594.

- Sándor Klára 2006. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 958-995.

- Bartha Csilla-Hattyár Helga-Szabó Mária Helga 2006. A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 852-906.

- Borbély Anna 2006. Kétnyelvűség és többnyelvűség. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 595-627.

- Bánréti Zoltán 2006. Neurolingvisztika. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 653-724.

- Pléh Csaba 2006. Pszicholingvisztika. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 725-752.

- Pléh Csaba 2006. A gyermeknyelv. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 753-782.

- Gósy Mária 2006. A beszéd zavarai. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 835-851.

- Nádasdy Ádám 2006. Nyelv és írás. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 907-931.

- Kurtán Zsuzsa 2006. Szaknyelv. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 932- 957.

- Holló Dorottya 2006. Idegennyelv-tanulás, idegennyelv-oktatás. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 996-1017.

- Prószéky Gábor-Olaszy Gábor-Váradi Tamás 2006. Nyelvtechnológia. In: Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1038-1072.

Kiefer Ferenc (szerk.) 2003. A magyar nyelv kézikönyve. Bp., Akadémiai K.

- Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. In: Kiefer Ferenc (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó. Budapest. 339-60.

- Tolcsvai Nagy Gábor 2003. A nyelvi norma. In: Kiefer Ferenc (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó. Budapest. 411-421.

Egyéb irodalom

- Honlap: http://web.unideb.hu/~tkis/ A nyelvtörvénnyel és a nyelvműveléssel kapcsolatos cikkek, tanulmányok gyűjteménye. 

- Honlap: Alkalmazott Nyelvészeti Portál http://alknyelvport.nytud.hu/

Kitekintőben: linkajánló

Eszközöknél: korpuszok/adatbázisok

Kiadványoknál: folyóiratok stb.

- Honlap: Erről az oldalról minden nyelvészeti magyar folyóiratot, netes folyóiratot, könyvet, szótárat, gyűjteményeket, netes oldalt elérnek: http://www.c3.hu/~nyelvor

- Honlap: Nyelv és Tudomány /Nyest/

Ajánlott cikkek pl.: http://www.nyest.hu/hirek/a-koztarsasagi-elnok-a-nyelvesz-es-a-korrektor

vagy Szabó Tamás Péter írásai, pl.:

- Vagy de, vagy viszont! Vagy de viszont. Nyelv és Tudomány, 2011. február 3.

- A megbélyegzők megbélyegzése. Nyelv és Tudomány, 2011. január 21.

- Okos-e vagy? Nyelv és Tudomány, 2011. január 11.

- Háttal kezdjük a mondatot. Nyelv és Tudomány, 2010. december 8.

- Honlap: http://mnytud.arts.klte.hu/szleng (Minden, amit valaha is tudni akartatok a szlengről)

További szleng: http://hello90.blog.hu/2014/08/14/szlengterkep

- Szepesy Gyula 1986. Nyelvi babonák. Bp., Gondolat K.

Megtalálható: http://mek-oszk.uz.ua/01600/01688/index.phtml

- Kontra Miklós 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Bp., Osiris K. 35-40, 66-82, 85-165. (A mai magyarban változóban levő nyelvi jelenségekről, statisztikákkal!!!)

- É. Kiss Katalin 2004. Anyanyelvünk állapotáról. Bp., Osiris K. (Van-e bármilyen szempontból bármilyen veszélyben a magyar nyelv?)

- Kontra Miklós 2003. A magyar nyelv társadalmi változatai: Kiefer Ferenc szerk. A magyar nyelv kézikönyve. 323-38. Bp., Akadémiai K.

- Váradi Tamás 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú: Kiefer Ferenc szerk. A magyar nyelv kézikönyve. 339-60. Bp., Akadémiai K.

- Sándor Klára 2003. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés: Kiefer Ferenc szerk. A magyar nyelv kézikönyve. 381-410. Bp., Akadémiai K.

 

- Kugler Nóra-Tolcsvai Nagy Gábor 2000. Nyelvi fogalmak kisszótára. Budapest, Korona K.

- Kálmán László?Trón Viktor 2005. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest, Tinta K. (2. bővített kiadás: 2007)

- Kenesei István (szerk.) 2004. A nyelv és a nyelvek. Bp., Akadémiai K. http://www.mek.oszk.hu

 

- Nádasdy Ádám 2003. Ízlések és szabályok. Bp., Magvető K. http://seas3.elte.hu/delg/publications/modern_talking.html

- Nádasdy-előadás 2003. Miért változik a nyelv?

http://www.mindentudas.hu/nadasdy/20031117nadasdy.html

 

- Fodor István (szerk.) 1999. A világ nyelvei. Bp., Akadémiai K.

- Fodor István 2003. A világ nyelvei és nyelvcsaládjai. Bp., Tinta Kk.

- Bynon, Theodora 1997. Történeti nyelvészet. Bp., Osiris K.

- Robins, Robert Henry 1999. A nyelvészet rövid története. Bp., Osiris K.-Tinta K.

 

- Szőke Ágnes 1999. Antik eredetű szakszókincs. Bp., Athenaeum K. (Uez. több kiadásban is megjelent a Tankönyvkiadónál Eredete nem ismeretlen címmel.)

- Tótfalusi István 1994. Nyelvi vademecum. Bp., Móra F. K.

- Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Bp., Osiris K.

- Bakos Ferenc 1994. Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Bp., Akadémiai K.

- Magay Tamás 1986. Idegen nevek kiejtési szótára. Bp., Akadémiai K.

- Tótfalusi István 2006. Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Bp., Tinta K.

 

 

További irodalmak a félév folyamán.

 CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.