CMS Demosite

http://www.vincekiado.hu/titles/ABibliamint.shtml

Borbás Gabriella Dóra
A Biblia mint kommunikációs tankönyv
2013
Vince Kiadó


Tartalom

 

 

1. A kommunikáció és a Biblia

A Biblia kommunikációs tanácsai

A nyelvhasználat és a Tízparancsolat

2. Az Isten-ember kommunikáció

Jézus hangja

Jézus személye

A csendben nem lehet nem meghallani Istent

A Biblia

Isten üzenete

3. Az ember-Isten kommunikáció

Az ima

A küzdő ima

4. Az ember-ember kommunikáció

A megértés mint cselekvés

                        Pál és az athéniak

Jézus és az Emmauszba menő tanítványok

Elizeus próféta és Náámán

Jézus és a bethesdai beteg

Jézus és a vakon született

Jézus és a Lázárért aggódók

Jézus és a samáriai asszony

A csend kommunikációs szerepe

                        Illés és az Úr angyala

Jób és a barátai

A kihallgatások

Jézus és Nikodémus

Jézus és a kánaánita asszony

Példázatszerű cselekedetek

                        A szálka-gerenda hasonlat

                        A két templomtisztítás

                        A lábmosás

                        Az asztali áldás

                        Jézus és a házasságtörő nő

A kommunikáció mint alkalmazkodás

                        David és Abigail

                        A főpapok és a vének kérdése Jézushoz: "Mely hatalom által cselekszel?"

                        A farizeusok kérdése Jézushoz az adópénzről

A szadduceusok kérdése Jézushoz a feltámadásról

A farizeusok kérdése Jézushoz a nagy parancsolatról

Jézus kérdése Dávid fiáról

Elfogadó-befogadó vagy kirekesztő-elváró kommunikáció?

                        Az őskeresztények

                        Egy asztalnál a bűnösökkel

                        A vérfolyásos nő meggyógyul

                        Egy Kenyér, egy Test vagyunk

                        Egy másik közös étkezés: példázat az elveszett juhról

                        Példázat a tékozló fiúról

                        A parázna nő megkeni Jézus lábait ? példázat a két adósról

                        A szeretet

                        A másik különbnek tartása

                        Kirekesztés vagy befogadás

5. Az ember belső kommunikációja -- A gondolkodás és az érzelmek

                        A lelki egészség fiziológiai alapjai

                        A gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem

                        A lelkigondozás

                        Az önszeretet eszméje

                        Az ember valódi természete

6. Isten ígéretei

A bibliai könyvcímek rövidítései

 

Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Azoknak, akik még soha nem nyitották ki a Bibliát, azoknak, akik néha beleolvasnak, és azoknak, akik betéve ismerik. Ajánljuk az ateistáknak, a hívőknek, a vallásokban csalódottaknak, zsidóknak, keresztényeknek, jógázóknak, a madarat tartóknak, az éjjel alvóknak és az éjjel dolgozóknak vagy táncolóknak is, az úszni nem tudóknak és az úszni tudóknak, a naptej nélkül napozóknak. A könyvben szereplő Isten/Jézus kedves figura, senkit nem bánt -- és vannak különös, de működő kommunikációs tanácsai. Egy rejtélyes világ. Gyere! Morogj és/vagy lelkendezz! Vágd földhöz a könyvet, vagy ne!

 

 

Olvashatsz:

A megértésről, a valódi üzenet megtalálásáról

Az alkalmazkodásról a kommunikáció során

A beszédpartner érdeklődővé válásáról

A személyes kommunikáció két legnagyobb problémájáról

Az indulat és az egocentrizmus szerepéről

A gúnyról, a pletykáról, a panaszkodásról, az aggódásról

A közösségi kommunikációról és a kirekesztésről

Az érzelmeink, indulataink keletkezéséről

Önmagunk felzaklatásáról a gondolkodásunk által

A nyelvhasználatról és a lelki egészségről

A lelkigondozásról, az önszeretetről

Az elcsendesedésről

A torzító szemüvegünkről

A hallgatóközpontú kommunikációról

A csend szerepéről a kommunikációban

A másik feletti ítélkezésről

A szavakon túli kommunikációról

Minden ember esendőségéről

Az Istennel folytatható kommunikációról

Arról, hogy mindenkinek akkor van a legnagyobb szeretetre szüksége, amikor belőle semmiféle szeretet sem árad, amikor a legnagyobb szeretetlenséget tapasztaljuk tőle

 


 

"A témaválasztás telitalálat. Mai világunkban az ember-ember közti kommunikáció nagymértékben torzult, mindinkább csupán egymás legyőzésének igénye motiválja, így puszta hatalmi harccá degradálódott. Egymás közti kommunikációnk középpontjában mindig a saját akaratunk másikra erőltetése áll. Ebben a közegben ez a könyv üdítő felfrissülést jelent az olvasónak, mert sikerül láttatnia, hogy másképpen is lehetséges egymással érintkeznünk, mint ahogyan azt rendszerint tesszük. Tankönyv ez, a szó legtágabb értelmében: nem csupán intézmények falain belül használható eredményesen, hanem azokon kívül is. A könyv úttörő munka. Nem tudok arról, hogy a minden keresztény felekezet számára alapvető tekintélyt jelentő Bibliát, amely ugyanakkor kultúrtörténetileg is megkerülhetetlen dokumentum, ebből a nézőpontból feldolgozták volna. Sokféle kommunikációelméleti munka létezik mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban, de a Biblia kommunikációs elméletét még nem dolgozták fel." Dr. Horváth Orsolya

 

 

"Praktikus és hasznos ajándék ez a könyv: meghívó egy szokatlan, ám igen gyümölcsöző szellemi utazásra, mely a hatékony kommunikátort nem rábeszélőgépként, jóval inkább a béke, a tolerancia követeként mutatja be, példát mutatva ezzel a konfliktuskezelés és az önismeret területén utat keresők számára egyaránt. Rávilágít arra, hogy a Biblia mint többezer éves kulturális és szakrális kincs olyan ismereteket hordoz a mai ember számára, amelyeket a kortárs drogprevenciós és lelkigondozói gyakorlati munka messzemenően igazol. A szerző témaválasztása nyilvánvalóan nem véletlen. Nyelvészetből szerzett doktori (PhD) fokozata, teológiai diplomája és másfél évtizedes lelkigondozói tapasztalata birtokában, 17 év oktatói munkájára építve készítette el kéziratát. Rendkívül gazdag példaanyagra alapozza állításait: könyve ennek megfelelően egy értően annotált bibliai szöveggyűjteményként is értelmezhető." Dr. Szabó Tamás Péter

 

 

"A Biblia szövegét az alkotó és a befogadó között létrejövő, az információk átadását, valamint a kapcsolatok fenntartását lehetővé tevő nyelvi tevékenységként értelmezi, és elsősorban a hatékony, illetve az eredményes kommunikáció szempontjából elemzi. Ez a megközelítés egy merőben új, eddig nem alkalmazott nézőpontból történő vizsgálatot eredményez.

A szerző a Biblia kommunikációs színtereinek, a diskurzusok céljainak és stratégiáinak, a megértés és az értelmezés megalkotásának bemutatását a szövegben található interakciók minősége szerint végzi el. Bő példaanyaggal reprezentálva részletesen elemzi az Istentől az ember felé, illetve az embertől az Isten felé zajló kommunikáció lehetőségeit, sajátosságait, majd az emberek között kialakított diskurzusokra koncentrál. Mindezek vizsgálata során kiválóan irányítja a figyelmet arra a kérdésre, milyen tényezők befolyásolják e kommunikációs események megértési és értelmezési folyamatát. Mindezzel együtt a szerző egy olyan komplex elméleti keretet hoz létre, melyben a nyelvi tevékenység folyamatát előtérbe állító pragmatika, illetve a teológia háttérfelvetései összhangba kerülnek, egymást kiegészítve és támogatva keresik a választ arra a kérdésre, miként mehet végbe az információk átadása, a kapcsolatok fenntartása." Dr. Csontos Nóra

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.