CMS Demosite

Dr. Borbás Gabriella Dóra
szakmai önéletrajza

 

 

Munkahelyek

 

2010. december--

ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi adjunktus

2008. szeptember--2010. november

ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

2007. szeptember--2009. január

Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Gyakorlati Teológia Tanszék, főiskolai docens

2006. január--2007. július

Kodolányi János Főiskola Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék, főiskolai docens

1999. szeptember--2006. január

ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, oktatásszervező, szaktájékoztató (könyvtáros)

1998. november--1999. július

MTA Nyelvtudományi Intézet, Lexikográfiai és Lexikológiai Osztály, Nagyszótár, fiatal kutató státusz

 

 

Oktatás

 

1995--            ELTE BTK

BA: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe; A magyar nyelv a világ nyelvei között; Nyelvi rendszer és nyelvhasználat 2. -- pragmatikai alapismeretek; Nyelvi jogok, nyelvpolitika; Tárgyalástechnika, emberismeret; Kommunikáció szóban és írásban; Stílus- és írásgyakorlat; Bevezetés a nyelvtudományba.

MA: Alkalmazott nyelvészeti szeminárium.

PhD: Kutatói szeminárium 1-4.; Szakterületi választható műhelymunka; Nyelvi tervezés, nyelvpolitika. Doktori témavezetések.

Korábban: Nyelvészeti proszeminárium; Magyar nyelvtörténet 1-3.; Nyelvi ismeretterjesztés, nyelvi tervezés; A magyar nyelv történeti és tipológiai aspektusai; Alkalmazott stilisztika; Pedagógiai grammatika; Szemiotika; Nyelvi tantervek és tananyagok; A nyelvi teljesítmény mérése és értékelése.

Szakszemináriumok: A nyelvhasználat etikája; A férfi-női kommunikáció problematikája; Kommunikációs zavarok; A Biblia mint kommunikációs tankönyv; Eredményes kommunikáció; A lelkigondozói beszélgetés -- mint kommunikációs helyzet -- szabályai; Jób könyve mint történet és mint szöveg; Nyelvhasználat és lelki egészség; Szóbeli bántalmazás.

Korábban: Az emberi nyelv (Saussure-modell); ?Jelentéstérképészet? (Sok jelentésű szavak elemzése); Nyelvművelés vagy szabadság; Sztereotípia, tolerancia, diszkrimináció, nyelvhasználat; Ferdinand de Saussure nyelvelmélete; Saussure vitatott általános nyelvészeti nézetei.

 

2007--2009      Sola Scriptura Teológiai Főiskola

Szakdolgozati előkészítő szeminárium, Írásbeli kommunikáció, A tudományos írás alapjai, Szenvedélybetegek és hozzátartozóik lelkigondozása, A lelkigondozói beszélgetés elmélete és gyakorlata.

 

2006--2007      Kodolányi János Főiskola

Bevezetés a nyelvtudományba, Bevezetés az általános nyelvészetbe, Média és nyelv, Sajtónyelv, Retorika, Szakretorika, Írásművelés, Academic writing, Szövegelemzés, Stilisztika.

 

 

Tanulmányok

 

2013. szept.     Sola Scriptura Teológiai Főiskola, diploma: lelkigondozó

2012--2013  Sola Scriptura Teológiai Főiskola, Biblia-alapú lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak

2011. okt.        Sola Scriptura Teológiai Főiskola, diploma: teológus

2007--2011     Sola Scriptura Teológiai Főiskola, teológia szak

1996--2000   ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar nyelvészet program, Nyelvtörténet alprogram, ösztöndíjasként

1996. jún.         ELTE BTK, diploma: általános és alkalmazott nyelvész(et szakos előadó)

1991--1996      ELTE BTK, szakok: orosz, hebraisztika, általános és alkalmazott nyelvészet

1991. jún.         Kőrösi Csoma Sándor Orosz-Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Budapest, érettségi

 

 

Fokozat

 

2005. április     Doktori (PhD) védés

A disszertáció címe: Árpád-kori nyelvemlékeink képzőinek rendszerszerű elemzése. Témavezető: Zsilinszky Éva CSc. Opponensek: Szegfű Mária CSc, Gerstner Károly CSc

 


 

Ösztöndíjak, megbízások, szakmai szervezetek

 

2014--              Az MTA köztestülete: tag

2010--              ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, témavezető

1996--1999      Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjasa

1995/96            Köztársasági ösztöndíj

1995                OTDK humán szekció 3. helyezés; dolgozat címe: A CVCV/r/ morfofonetikai  képletű igék

1995/96         Demonstrátori megbízás, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti   Tanszék

1995--2007      Magyar Nyelvtudományi Társaság: tag

1994/95         Demonstrátori megbízás, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti  Tanszék

1992--1996      Az ELTE BTK Tudományos Ösztöndíja 8 alkalommal

 

 

Tehetséggondozás

2015         XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia -- témavezető (A témavezetett Szabó Katalin 2. lett a Magyar nyelvészet tagozatban, dolgozata mindkét bírálata maximum pontos.) 

2013            A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójának keretében bíráló

2008                ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Tanszéki TDK, bíráló

2007              A XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományi Szekciójának keretében bíráló és zsűritag

 

 

Egyéb képzettségek

 

2003--2005    Csoportanalitikusok Kiképző Társasága által vezetett, nemzetközileg elfogadott csoportvezető-képzés

2005                Középfokú elsősegélynyújtás és Komplex újraélesztés

1998--2004     Különböző addiktológiai képzések

 

 

Önkéntes munkák

 

2007--2015    Heti rendszerességű sajátélmény-csoport vezetése Pesten szenvedélybetegek számára (Oltalom Klub)

2008--2009      A kecskeméti fiatalkorúak börtönében szuicid prevenciók tartása

2007--2009      Alkoholbetegek rehabilitációs táboraiban önkéntes segítő

2003--2007     ELTE BTK pszichológia szakán előadások tartása: droghasználók, önkéntes   segítés témakörökben

1998--2004      Heroinistákkal, önkéntes segítő különféle szervezeteknél

 

 

 

Budapest, 2016. szeptember 1.

 
Borbás Gabriella Dóra
bibliográfiája

 

Tudományos munkássága a Magyar Tudományos Művek Tárában:

https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10023178

 

 

Könyv

A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Vince Kiadó, Budapest, 2013. 184 oldal.

 

 

Cikkek, tanulmányok

Szinonima, szinonímia -- Lexikai szinonimika (Elméleti problémák, gyakorlati alkalmazás). In: Polyák Ildikó (szerk.): Hetedik országos alkalmazott nyelvészeti konferencia I. 38--41. Budapest, Külkereskedelmi Főiskola, 1997.

Hívni és nevezni (Kontrasztív szemantika). In: Horváth Katalin--Ladányi Mária (szerk.): Elemszerkezet és linearitás (A jelentés és szerkezet összefüggése). 31--44. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 1998.

A szinonimitás elméleti szempontból (Lexikai szinonimika). In: Gecső Tamás--Spannraft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához I.) 44--49. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 1998.

Igei poliszémák jelentésszerkezete. In: Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához II.). 31--42. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 1999.

Lexikális metaforikus jelentés. In: Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, kontextuális jelentés (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához III.). 64--70. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2000.

Igei metaforizáció -- főnévi metaforizáció. In: Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához X.). 57--61. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2001.

Nyelvváltozati kontrasztivitás (Igei jelentésrendszerek összevető vizsgálata). In: Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához XI.). 53--7. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2001.

Árpád-kori szövegemlékeink képzőinek rendszerszerű elemzése.In: A VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus honlapján. 2004.

http://www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/

Nyelvi változatosság -- szinonimitás -- metaforizáció. In: Gecső Tamás (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat (Segédkönyvek a Nyelvészet Tanulmányozásához XXXIV.). 22--7. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004.

Analógia és asszociáció. In: Mártonfi Attila--Papp Kornélia--Slíz Mariann (szerk.): 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. 79--82. Budapest, Argumentum Kiadó, 2005/2006.

Langue, nyelvi kompetencia és nyelvművelés. In: Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia -- kommunikatív kompetencia. 70--78.Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. Megtalálható még: http://dragon.klte.hu/~tkis/ (Kis Tamás honlapja A nyelvművelés kártékonyságáról).

Az Árpád-kori szövegemlékek primer képzőinek rendszere. In: Büky László--Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. 21--36. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2006.

A nyelvtörténet és a tipológia segítségül hívása a nyelvoktatásban. In: Balázs Géza--Gecső Tamás (szerk.): A magyar nyelv -- idegenként. 26--30. Budapest, ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2007.

Nyelvhasználat és tolerancia. In: Gecső Tamás--Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet -- nyelvhasználat. 46--53. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007.

Nyelv és nyelvhasználat a Bibliában. In: Gecső Tamás--Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés. 45--57. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

Az önszeretet eszméjéről. In: Sola Scriptura Teológiai Szakfolyóirat. X. évfolyam. 2008/4. 39--42.

A Biblia mint kommunikációs tankönyv. In: Gecső Tamás--Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. 61--67. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2009.

A személynevek jelentéseinek funkciója a Bibliában -- a Biblia történetmondásainak szempontjából. In: Balázs Géza--H. Varga Gyula (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában. (Semiotica Agriensis 6.) 392--400. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 2009.

A megértés mint cselekvés. In: Gecső Tamás--Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban. 48--54. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010.

Konceptuális váltás szükségszerűsége a nyelvhasználat kontrolljáról való gondolkodásban. A közoktatás felelőssége. In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények (Interdiszciplináris tanulmányok) 2010. (V. évf.) 1. sz. 51--63. Megtalálható még: http://dragon.klte.hu/~tkis/ (Kis Tamás honlapja A nyelvművelés kártékonyságáról).

A csend kommunikációs szerepe. In: Gecső Tamás--Kiss Zoltán (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet integritásának kérdései. 25--36. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2011.

Példabeszédek, példázatok, példázatszerű cselekedetek szemiotikája a Bibliában. Amikor Jézus úgy mond el egy példázatot, hogy meg sem szólal? In: Gecső Tamás--Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók -- stílus és kapcsolat. 46--55. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011.

Elfogadó-befogadó vagy kirekesztő-elváró közösségi kommunikáció? (A kommunikáció jézusi modellje). In: Gecső Tamás--Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata. 44--50. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013.

A Biblia lehetséges szeretet-definíciói. In: Havas Ferenc--Horváth Katalin--Kugler Nóra--Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. 417--422. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014.

Hit általi megértés. A jézusi példázatok értelmezésének nyelvi és lelki háttere. In: Credo. XXI/2. 12--19. 2015.

Példázatok értelmezésének nyelvi és lelki háttere. In: Folmeg Márta--Jóri Anita (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel. Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára. 279--287. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015.

A csoportidentitás kifejezésének eszközei Jézus példázataiban és példázatcselekedeteiben. In: Szirmai Éva--Újvári Edit (szerk.): A csoportidentitás szemiotikája. 35--44. Szegedi Egyetemi Kiadó--Juhász Gyula Felnőttoktatási Kiadó, Szeged, 2015.

Jézus önmegnevezései mint csomópontok. In: Balázs Géza--Kovács László--Szőke Viktória (szerk.) Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. 45--60. Inter Nonprofit Kft.--Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2016.

 

 

Recenzió

T. Szabó Csillának A deverbális igeképzés a XVI--XVIII. században az Erdélyi magyar szótörténeti tár adatanyaga alapján című monográfiájáról. Magyar Nyelv 2005: 104--5.

 

 

Kéziratok, szakdolgozatok, disszertáció

A CVCV/r/ morfofonetikai képletű igék. OTDK-dolgozat. Kézirat. 1995.

A CVCV/r/ morfofonetikai szerkezetű igék. Az -r képző. Szakdolgozat. Kézirat. 1996.

Árpád-kori szövegemlékeink képzőinek rendszerszerű elemzése. Megvédett PhD-disszertáció. Kézirat, 173 oldal. (A védés helye, ideje: ELTE BTK, Budapest, 2005. április 4.)

A Biblia mint kommunikációs tankönyv. Szakdolgozat. Kézirat. 2011.

A szenvedélybetegségek és az ember természete -- Isten szabadítása. Szakdolgozat. Kézirat. 2013.

 

 

Készülő könyvek

    Nyelvhasználat és lelki egészség

Jézus példázatai és példázatcselekedetei ? értelmezéstan

A szenvedélybetegségek és az ember természete ? Isten szabadítása

 

 

Ismeretterjesztés

Létezik-e valódi párbeszéd? 2014. január 13. In: Nyelv és Tudomány

http://www.nyest.hu/hirek/letezik-e-valodi-parbeszed

Borbás Gabriella Dóra
konferencia-előadásai

A CVCV/r/ morfofonetikai képletű igék. XXII. országos tudományos diákköri konferencia, Debrecen, 1995. április

Hívni és nevezni. Elemszerkezet és linearitás című konferencia, Budapest, 1995. szeptember

Szinonima, szinonímia. VII. országos alkalmazott nyelvészeti konferencia, Budapest, 1997. április

A szinonimitás elméleti szempontból. Szinonimitás konferencia. ELTE BTK, Budapest,1997. október

Igei poliszémák jelentésszerkezete. Poliszémia, homonímia konferencia. ELTE BTK, Budapest, 1998. október

Lexikális metaforikus jelentés. Lexikális jelentés -- kontextuális jelentés konferencia. ELTE BTK, Budapest, 1999. október

Igei metaforizáció -- főnévi metaforizáció. Metafora konferencia. Miskolci Egyetem BTK, Miskolc,1999. október

Nyelvváltozati kontrasztivitás. Kontrasztív szemantika konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2000.
október

Gondolatok a nyelvi értékről. Ellentét és ekvivalencia a jelentésben konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2001. október

Nyelvi változatosság -- szinonimitás -- metaforizáció. Variabilitás és nyelvhasználat konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2002. október

Analógia és asszociáció. Szintagmatikus és asszociatív viszonyok a nyelvben  konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2003. október

Gyógyszer vagy pszichoterápia. Kerekasztal: Borbás Gabriella Dóra, Halász Anna, Kurimay Tamás, Rihmer Zoltán, moderátor: Laczkó Katalin. Pszinapszis -- VIII. Budapesti Pszichológia Napok. 2004. március

Árpád-kori szövegemlékeink képzőinek rendszerszerű elemzése. VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus. Budapest, 2004. augusztus

Szóképzés és szófajiság. A szó -- az általános és az alkalmazott nyelvészet elemzésében konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2004. október

Árpád-kori szövegemlékeink képzőállománya. Nyelvészeti doktoranduszok 8. országos konferenciája. Szeged, 2004. november

A nyelvtörténet és a tipológia segítségül hívása a nyelvoktatásban. A magyar nyelv -- idegenként konferencia. ELTE BTK, Budapest, 2004. december

Tovább is van, mondjam még? Hogyan lehet a tragédia után továbblépni? Kerekasztal: Borbás Gabriella Dóra, Gaál Dávid, Placid atya, Szekeres Pál, Szenczy Sándor, Szenczy Katalin, moderátor: Hárdi Lilla. Pszinapszis -- IX. Budapesti Pszichológia Napok. 2005. március.

Az Árpád-kori szövegemlékek primer képzőinek rendszere. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IV. Szegedi Tudományegyetem BTK, Szeged, 2005. április

Nyelvi kompetencia és poliszémia. Szintaxis és szemantika -- Elmélet és gyakorlat. Zsilka János-emlékkonferencia. Budapest, 2005. május

Az indirekt női kommunikáció. Nyelv, ideológia, média 2. Szegedi Tudományegyetem BTK, Szeged, 2006. szeptember

Nyelvhasználat és tolerancia. Nyelvelmélet és nyelvhasználat konferencia. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2006. október

Konceptuális váltás szükségszerűsége a nyelvhasználat kontrolljáról való gondolkodásban. Kommunikáció az információs technológia korszakában. MANYE--MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága--Kodolányi János Főiskola. Siófok, 2007. április

Nyelv és nyelvhasználat a Bibliában. Jel és jelentés konferencia. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2007. október

A nevek megértést segítő funkciója a Bibliában. Ikonikus fordulat a kultúrában és a társadalomban (Ifjú szemiotikusok 6. konferenciája). Magyar Szemiotikai Társaság--Eszterházy Károly Főiskola. Eger, 2008. október

A Biblia mint kommunikációs tankönyv. A kommunikáció nyelvészeti aspektusai konferencia. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2008. november

A megértés mint cselekvés. Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban konferencia. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Kodolányi János Főiskola, Budapest, 2009. október

A csend kommunikációs szerepe. Alkalmazott nyelvészeti tanszékek első országos találkozója, hallgatói-oktatói konferencia. ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Budapest, 2009. november

Példabeszédek, példázatok, példázatszerű cselekedetek szemiotikája a Bibliában (Amikor Jézus úgy mond el egy példázatot, hogy meg sem szólal?) Első magyar vallásszemiotikai konferencia. Zsigmond Király Főiskola (Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézete és Vallás, Társadalom, Politika Kutatóközpontja)--Magyar Szemiotikai Társaság--Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ. 2010. május

Elkülönülés vagy összeforrás? A kommunikáció bibliai modellje. Közösségek mai (kommunikációs) arcai konferencia. Magyar Kommunikációtudományi Társaság. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2010. június

A kommunikáció mint alkalmazkodás. Nyelvi funkciók -- stílus és kapcsolat konferencia. Kodolányi János Főiskola--ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 2010. október

A kommunikáció megértési szakasza. A megértés mint tudatos, irányítható cselekvés. Látható és hallható kommunikáció -- a jelnyelvi és a hangzó nyelvi kommunikáció sajátosságai konferencia. Miskolci Egyetem BTK, Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 2010. november

Amikor Jézus nem a kérdésre válaszol... Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 3. Kultúra és nyelv, kulturális nyelvészet konferencia. ELTE BTK, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. 2010. november  

Jézus önmagáról tett állításai a Bibliában. Az identitás szemiotikája konferencia. Magyar Szemiotikai Társaság--Szegedi Tudományegyetem JGYPK Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató Műhelye--SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Új demokráciák és a humán kommunikáció kutatócsoportja. Szeged, 2011. május

Elfogadó-befogadó vagy kirekesztő-elváró közösségi kommunikáció? (A kommunikáció jézusi modellje). Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata konferencia. Kodolányi János Főiskola--ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 2011. október

Jézus hang nélküli kommunikációja (Példázatszerű mozdulatok-cselekedetek a Bibliában). A kommunikáció különböző aspektusai konferencia. Miskolci Egyetem BTK, Modern Filológiai Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék. 2011. november

Példázatok értelmezésének nyelvi és lelki háttere. Nyelv és kép -- alkalmazott nyelvészeti konferencia. Kodolányi János Főiskola--ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2013. november

A csoportidentitás kifejezésének eszközei Jézus példázataiban és példázatcselekedeteiben. A csoportidentitás szemiotikája konferencia. Magyar Szemiotikai Társaság--Szegedi Tudományegyetem JGYPK Felnőttképzési Intézetének Identitáskutató Műhelye, Szeged, 2013. november

Jézus önmegnevezései mint csomópontok. Hálózatkutatás a bölcsészet-, társadalom- és természettudományokban; V. Hálózatkutatás Konferencia. ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék--NYME SEK Alkalmazott Nyelvészeti Intézeti Tanszék--SZTE JGYPK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Magyar Szemiotikai Társaság--Inter Kultúra-, Nyelv- és Médiakutató Központ Nonprofit Kft., Budapest, 2013. november

Az újszövetségi példázatok klasszifikációja az értelmezés felől megközelítve. Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban -- alkalmazott nyelvészeti konferencia. Kodolányi János Főiskola--ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015. november

Példabeszédek eltérő értelmezései mögött álló metaforák. Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei -- alkalmazott nyelvészeti konferencia. Kodolányi János Főiskola--ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék--Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2016. november

 

 

Borbás Gabriella Dóra

Egyéb publikáció (verseskötetek)

 

Őszinteversek. Budapest, Szerzői kiadás, 1999.

TEst? Budapest--Stuttgart, Rara Avis Publishing, 2001.

Nélküled nem lehetséges. Spalding Kiadó, 2007.A versekről megjelent nyelvészcikkek

 

Elekfi László 2001. Személyragozott igekötők. In: Magyar Nyelvőr. 125. évfolyam 2. szám. 250--253. Megtalálható: http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1252/125212.htm

Szabó Zoltán 2002. A posztmodern intertextualitás egy sajátos változatáról. In: Gréczi-Zsoldos Enikő--Kovács Mária (szerk.): Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai 1.) Bíbor Kiadó, Miskolc. 168--171.
Szabadidő

 

Futás, gerinctorna, salsa, tangó, kertészkedés. Korábban: balett.

 

 

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.