CMS Demosite

Édes Anyanyelvi Lap                     50 napja anyanyelvünk szolgálatában

Honfibú

A totális nyelvi társadalom lapja                                                      2007. november 24.

 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság:

Szirmai Diána, Szabó Tamás Péter, Borbás Gabriella Dóra

(Tanítványok egy radikálisan elkülönülő antiradikális csoportja)

 

 

 

Ünnepi szám

 

K. L. 

nyelvművelőnk köszöntése születésének

50.

évfordulója alkalmából.

 

Aki ismert és elismert,

aki annyit fáradozott nyelvünk tisztaságának megőrzéséért és visszaállításáért, a beszélő társadalom neveléséért, okításáért, a romolatlan magyar nyelv használatá­nak megköveteléséért.

 

Neki szenteljük a Honfibú ezen számát, hogy lássa, megőriztük nyelvművelői örökségét, s képességeink szerint folytatjuk küzdelmét, az ÜGY-et.

 

 

 

 

 

A következő szám megjelenése: 2017. november 24.


----------------------------------------------------


A Szóterjesztő és -karbantartó Felügyelőbizottság 5063/2007. számú hatá­rozata egyes, a magyar nyelvben meg nem honosodott és ezért meg sem honosítandó idegen szavak cseréjéről

 


ímél = távírvány (nem szabad összeté­veszteni a távirattal!), röv.: TVÍ

internet = villanyos tudás-távszippan­tó, röv.: TUTÁV

mobiltelefon = személyes kézipötyög­tyű, röv.: SZKÉTYŰ

egér = villanyos kapcsintó vagy táv­kap­csintó, röv.: KAPCS

sms = sorozat-távpötyögvény, röv.: STP

cset = váltóbeszédírás, röv.: VBÍ

mms = táv-képpötyögvény, röv.: TKP

cd = tudáskorong, röv.: TONG

pendrive = sűrítőtármány, tármány, röv.: SŰNY

handout = lényegsűrítő lap, röv.: LÉSŰ (Figyelem! A november 24. után kiejtett vagy leírt kiosztmány szó használója szóavulási külön­adót köteles fizetni!)

 

A fenti szavakat Kálmán László nyelvművelőnk születésnapjának tisz­te­letére november 24-től kell alkal­mazni az idegen előzmények helyett. A teljes alakok mel­lett olykor rövidí­té­sük használata is megengedett. Szó­váltási különadó fizetésére csak a december 1-je utáni szóelkövetők köte­lezhetők. Mint azt Olvasóink is tud­ják, a szóváltási különadó szóelköveté­sen­ként fizetendő, nemfizetés esetén a havi jövedelemből levonódik.

Kérjük a Honfibú olvasóit, hogy a következő, január 1-jével esedékes szabályo­zásig szíveskedjenek minél több új szóváltási ötletet eljuttatni szerkesztőségünk­nekTudományos oldal

Az iskolai nyelvi nevelésről

 

Tanulmányunk a 2000/01-es tanév őszén indult iskolai anyanyelvi magyarmagyar mozgalom eredménye­inek elemzésére vállalkozik. A mozga­lom célja az alap- és a középfokú okta­tásban hatni a felnövekvő nemze­dékre, mintegy megelőzni a súlyos nyelverkölcsi problémák kialakulását ? segítve ezzel a gyermekek helyes gondolkodásának és jövőjének kiala­kulását. A vizsgálat elsődleges célja a problémák feltárása volt. Röviden összefoglaljuk a feltárt ered­ményeket.

A legjelentősebb, legfenyegetőbb problémák az alábbiak:

1. A diákok már STP-ben (korábban: sms) sem alkalmazzák a helyesírás csalha­tatlan szabálya­it. Nem tudják, hosszú í kell-e a tízes szóban és ha­sonló döntési helyzeteket sem tudnak megoldani. Nem csoda, hogy romlik az ítélőképességük, sőt megzavarodik a ritmusérzékük és az észlelésük is, így pl. ha nem veszik fel a forgalom ritmusát, az autók elé szaladhatnak, saját vesztüket idézve elő.

2. Az íráskép torzul, a diákok betűi egyre kisebbek. Ha csak sze­rénységükre lehetne ebből következ­tetni, az még dicséretes lenne. Azon­ban feltehetően a sunyi rejtőzködés, az alamuszi viselkedés nyomai fedez­hetők fel ebben. A háromvonalas rendszerben nem használják ki mind a három sávot ? ez egyértelműen utal beszűkültségükre, zárkózott jelle­mükre.

3. Nem teljes mondatokban vá­laszolnak a diákok, s ez már az egymás közti beszélgetésben is tettenérhető. Tragikus a következő tanár?diák-párbeszéd: Tanár: ?Men­nyi öt meg öt?? Diák: ?Tíz?. A helyes válasz ? magától értetődően ? ?Öt meg öt az tíz? lett volna, de napjaink rohanó világában a szülők kapkodása a gyermekekre is átragad, s ezért nem fejezik be a mondatokat. Hasonló ret­tenetes jelenségre figyelhetünk fel egymás közötti beszélgetésekben: ?Jössz ma különórára?? ? ?Igen?. A helyes válasz ez lett volna: ?Igen, me­gyek különórára?. Szerencsére né­hány tanár példát mutat. Dicsérete­sen jól formált beszélgetést jegyez­tünk le két érző tanár együttgondol­kodásából: ?Mikor kezdődik a Horvát Pistike ügyében összehívott iskolata­nács-ülés?? ? ?A Horvát Pistike ügyé­ben összehívott iskolatanács-ülés tíz óra tizenöt perckor kezdődik?.

4. A rágózás hatására szétkent nyelven beszélnek a diákok: suta, íztelen, lapos kifejezéseket használ­nak ? őket hallgatni sokszor olyan, mintha bőrcipőnk talpáról késsel me­télnők le az odaragadt rágógumit. A szétkentség, túlzott lazaság a gondo­latokra is kifejti hatását. Bizonyára Olvasóink is találkoztak szép szám­ban ilyen esetekkel ? felesleges tehát oldalakon keresztül sorolni a vissza­tetsző példákat.

A fenti négy jelenség rombolja a magyar nyelvet: annak élő szövetébe vág. Nagyon meg fogják bánni a szü­lők, ha a fenti viselkedésformák to­vábbgyűrűzését engedik gyermekeik­nek, hiszen hogyan várható el, hogy hivatását tökéletesen ellássa, erköl­csével példát mutasson az, aki alat­tomosan apró betűivel értelmetlenné rövidített, helytelenül leírt mondatait, szétfolyó, elkenődő gondolatait rágó­gumi-magyarsággal szajkózza? S ho­gyan várható magyarmagyar egészség olyan emberektől, akik a fenti rom­boló hatások miatt csak rákos nyelv­szöveteiket burjánoztatnák tovább?

Cselekedni kell! Szülők! Vegyétek a bátorságot, tegyetek még ma!

  

A cselekedet nemes fajtája a már cselekvők lehetőségeinek javítása.

Pénzadományaikat ?NYELVEGÉSZSÉG ? NEMZETEGÉSZSÉG? jeligére várjuk a kiadóba.

 


A zárt ë méltó rangjára

 emelésének hadművelete

 

A 450 oldalas terv főbb pont­jairól tájékoztatjuk tisztelt olva­sóinkat. A méltó magyar örökség, a zárt ë elter­jesztésére dolgoztuk ki ter­vünket. Mindannyiunk számára nyil­vánvaló a mulasztásunk, mellyel oly könnyen vet­tük e legégetőbb problé­mát, mely a ma­gyar nyelv rendszerét érinti.

A legfontosabb teendőket röviden, tömören, egészséges magyar nyíltság­gal foglaltuk össze.

1. Zárt ë-ző szótár, kézi/útiszótár is, melyet az utcán is bátran használ­ha­tunk, beszélgetés közben, hogy mely szavakban kell ejteni.

2. Kazetták otthoni gyakorlásra, reggeli gyakoroltató zárt ë-ző műsor a távképtovábbító-torna után.

3. Minden távképtovábbító-szerep­lő, közszereplő zárt ë használatára legyen kötelezhető (ehhez esetenként átnevelő tanfolyamok lesznek szüksé­ge­sek).

4. Tankönyvekben zárt ë jelölése, később a magyar helyesírásban is.

5. Nyári gyermeküdültetések során a zárt ë-ző és a nem zárt ë-ző gyerekek összekeverése, együtt táboroztatása.

6. Zárt ë-ző családok állami köz­ponti támogatása, nem zárt ë-ző terü­letekre költöztetése; az új környezet­ben álláso­kat kell biztosítani szá­mukra.

7. Iskolákban, gyermekotthonok­ban csak zárt ë-ző tanárok; ez közös érde­künk, otthoni gyermekvigyázók­tól is meg kell követelni.

8. Központi támogatás a magyar iro­dalom legnagyobb műveinek zárt ë-vel szedett kiadására.

Ezek a főbb tervek.

Nyelvtestvérek! Csak a fentiek végrehaj­tásával van remény visszaállítani a magyar méltó helyét a világ nyelvei között, és azt az erkölcsi szintet képviselő nyel­vet, ami egykoron volt?


 

6 szó, amit semmilyen körülmények között

TILOS

használni a magyar nyelvben

 

Ismertetőnkben már az új, átdol­gozott minősítési rendszer használa­tával élünk.Kérjük a szóelkövetési biztosokat, hogy a következőkben a napijelentésekben az alábbi új rend­szert használják!

GB ? gondozatlan beszédben

FGB ? feltűnően gondozatlan beszéd­ben

BOH ? botrányosan ostoba emberek nyelvhasználatában

BA ? bizottsági besorolás alatt

 

1. kihangsúlyoz, kimond, kimegy (BOH)

Vágjunk csak rendet a burjánzó ki- igekötők vad őserdejében! Esetenként ugyanis használatuk teljesen félreve­zető, felesleges, semmitmondó és er­kölcstelen, mesterkélten-alattomosan finomkodó.

 

2. deviszont (FGB)

Ennek a kifejezésnek a helyes használatát nem lehet kimutatni, nincsen megfejthető jelentése, ezért használata indokolatlan, mivel általá­nos nyelvi-logikai szabály, hogy indo­kolatlan a jelentés nélküli szavak al­kalmazása.

Példa:

? Jössz képpergetőterembe (a 3020/1999. sz. SZÓKAFEB-rendelet előtt: mozi)?

? Deviszont.

Ebből a 15-ös társasgépkocsi-vi­szonylaton (egykori helytelen busz) rögzített párbeszédből is bárki kön­nyedén beláthatja, hogy a deviszont­nak nincs jelentése, tehát helye sincs nyelvünkben.

 

3. nem-e (BOH)

A kötőjeles írásmódnak nincsen értelme, hiszen a neme jelentése, hogy az illető férfi vagy nő. Például: Nem tudta megmondani, hogy az illető nem-e férfi.

 

4. kiolvas vmit (GB)

?Kiolvasni valamit? lehetetlen, mert korszakunkban a fejlett nyomda- és gépipar eredményeként minden adathordozóban megmaradnak a be­tűk, így azok onnan olvasással nem vehetők ki. Bár úgy tűnhet, hogy egyes esetekben használható e kifeje­zés, mégse használjuk soha, a bizony­talanságból adódó súlyos nyelvi kö­vetkezmények elkerülése érdekében.

 

5. legoptimálisabb (BOH)

A szabály megjegyzése egyszerű. Mivel a magyar továbbfejlődése­ként/korcsosulásaként kialakult la­tinban sem fokozható tovább a felső­fokú melléknév, a magyarban sincs szükség erre az otromba műveletre.

 

6. beájul, beolvas, betesz, benyit, be­hány, bealszik (BOH)

Vágjunk csak rendet a burjánzó be- igekötők vad őserdejében! Esetenként ugyanis használatuk teljesen félreve­zető, felesleges, semmitmondó, er­kölcstelen és  pongyola.

 

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a vizeletalapú nyelvállapot-felmérő házi gyorsvizsgálat már az új minősítéseket használja. Figye­lem! Ha reggeli első vizeletünkben túl erős a BOH-sűrűség, ez még nem ment fel bennünket a tisztán beszélés kötelezettsége alól! Legfeljebb alkal­mankénti BA-szavak alkalmazása le­het megfelelő. Az FM (felülmúlhatat­lan) minősítés elérése lebegjen sze­münk előtt! (Ebben segítenek a nyári átnevelő tanfolyamok. Érdeklődni személyes távpötyögtyűn lehet: 4534545345 54 54 5435.)

 

Színes összefoglalásunkat egy régi székely mondással zárjuk:

 

?Aki azt mondja eszek, iszok, az piszok?.

 

Fenti írásunk mutatvány a ?999 szó, amit sohasem szabad kimondani? c. kötetből.

(Megjelenik pusztán 999 Ft-ért.)

 


Ragozási lecke magyaroknak

 

Az alábbi példamondatok segítségével kezdő ikesragozóink végre megismerkedhetnek nyelvünk egyik legalapvetőbb, legősibb és legdicsőbb tulajdonságának, a helyes ikes rago­zásnak néhány pofonegyszerű szabályával. A mindennapi életből vett közkeletű igéken történő gyakorlás edzi a szívet, a lelket, az értelmet!

 

1. meghunyászkodik

Bátran hunyászkodjék meg, Zoltán bátyám!

Béla is igencsak meghunyászkodnék.

Bárcsak meghunyászkodhatnám!

 

2. táv-képpötyögvényezik

Ezzel a készülékkel nyugodtan táv-képpötyögvényezzék!

András órák óta vár az alkalomra: már ő is nagyon táv-képpötyögvényeznék.

Óh be táv-képpötyögvényezném!

 

3. szökik

Nyitva az ajtó, szökjék meg!

Pistának keserű a rabság: megszöknék.

Ugyancsak megszökném!

 
Né féljünk többé! Bátran ragozzunk ikesen!

Javasolt tárcánkba rejteni e sorokat. Ellenőrizzük magunkat rendszeresen!
A HONFIBÚ AZ ÖNISMERET SZOLGÁLATÁBAN

Mennyire ember Ön?

Ellenőrizze le!

 

A jobb oldalon található számok a vá­laszokért kapható pontszámokat jel­zik!

 

1. Ha valaki hát-tal kezdene egy mon­datot, mit tenne?

A) adnék neki egy pofont              +10

B) meginnék vele egy kávét            -5

C) megvetően néznék rá                  +3

 

2. Hogyan tanítaná meg gyermekét, hogy ne énekelve olvasson?

A) addig ütögetném a fejét, amíg nem megy neki jobban (mert ez a gyermek érdeke)            +10

B) megmondanám neki, hogy ez nem olyan nagy baj                                                              -5

C) szépen felolvasnám neki a szöve­get, hogy tanuljon belőle                                                 +3

 

3. Jóízűen nevet Ön, amikor a távképtovábbító-műsorokban nyelvjá­rásban hadoválnak?

A) majd kiesem a fotelből?            +10

B) kimegyek a szobából                 -5

C) nem értem, amit beszélnek        +3

 

4. Mi a véleménye a mai fiatalság nyelvhasználatáról?

A) bezzeg az én időmben még csend, rend fegyelem, pedantéria volt?                  +10

B) én is mai fiatal vagyok                                                                                         -5

C) dolgoznának rendesen, ahelyett, hogy így beszélnek!                                         +3

 

5. Hogyan lehetne édes anyanyelvünk gazdagságát a következő nemzedékek számára átörökítenünk?

A) elektrosokkal                                                                                                            +10

B) több nyelvtanórával (minimálisan heti 8)                                                                 +3

C) sok beszélgetéssel, társasjátékkal                                                                              -5

 

6. Ön szerint elképzelhető-e, hogy va­laha valakinek nagyobb szókincse le­gyen, mint Arany Jánosnak volt?

A) nem, ez természetesen lehetetlen                                                                              +10

B) igen, de csak Erdélyben                                                                                              +3

C) nekem is nagyobb van                                                                                                -5

 

7. Kiktől kaptuk örökül anyanyelvün­ket?

A) a piramisépítő sumerektől      +10

B) a bátor, harcias törököktől        +3

C) a halszagú finnektől                   -5

 

8. Beleremegett Ön már valaha abba az érzésbe, hogy a magyar az anya­nyelve?

A) ezt a feladatsort olvasva is belere­megek                                                                 +10

B) csak holdvilágos éjszakán                                                                                         +3

C) nem a magyar az anyanyelvem                                                                                 -5

 

Értékelés: személyiségfajták és jellemzőik

Összesítse a válaszaiért kapott pont­szá­mokat, majd sorolja be magát az alábbi emberfajták egyikébe!

 

GYŐZTES (66?80)

Hallassa minél többet a hangját, zengjen gyakran szózata a magyar szélben! Legyen az ifjak tanítója és példaképe!

Ön nemcsak ember, hanem a jövő embere!

Az ön génjeinek továbbadása édes nyelvünk és nemzetstratégiánk szem­pont­jából elsődleges.

 

MENTHETŐ (24 ?65)

Beszélhet magyarul, de a veszé­lyez­tetett korosztály ? a gyermekek és a fiatalok ? előtt felügyelet nélkül ne nyilatkozzék meg! Tájékozódjék szak­munkákból, szótárakból, a Hon­fibú cikkeiből vagy fogadjon anyanyel­vi magántanárt!


Ön még nem ember, de kis odafi­gyeléssel, jó akarattal és szorgalom­mal még ember is válhat magából.

A következő három évre teljes, majd azt követően részleges védeke­zést javaslunk intim kapcsolataiban.

 

MENTHETETLEN (23 pontig)

Lehetőleg egyáltalán ne beszéljen magyarul, de nyilvánosan semmikép­pen! Kerülje az emberekkel való fog­lalkozásokat!

Ön nem ember.

Legjobb, ha védekezik intim kap­csolataiban, s senkinek sem adja to­vább nyelvtudását anyanyelvként.


 

 

Ugye nem akarja, hogy gyermekei olyanokká váljanak, mint amilyenre ön sikerült?

Vegyen gyermekének

Önmester

villanyövet!

 

A jövő erkölcsös nemzedékeinek nevelését kezdje családjában! Kezdje a magyarmagyar beszédre neveléssel! Kezdje az önmester villanyövvel!

Ez a nemzeti szabadalom alapján kifejlesztett forradalmi készülék minden egyes hibás szó, gondolat vagy tett észlelésekor villanyjelet juttat viselője testébe.

A hibás szavak, gondolatok vagy tettek elkövetésének gyakoriságával a villany­jel is erősödik!

Nyelvorvosi ? már villanyostudástávszippantással is hozzáférhető ? adatok sze­rint 10 használóból 9 a fenti tesztkérdésekre adott válaszai alapján egy vagy két fokozattal is emberebbé vált!

 

Tájékoztatásul. Az önmester villanyöv alkalmazása során állítólagosan előfordult sajnálatos l?berényi nyelvi tömegbalesetek hírétől a gyártó elhatárolódik, megje­gyezve, hogy a l?berényi népség nyelv-magyarmagyar-erkölcs-mutatói 13. éve mé­lyen az országos átlag alattiak.

 


Felhívások

 

Felhívjuk a leendő fiatal szülők figyelmét, hogy amennyiben áprilisig új gyermek nemzését tervezik, legkésőbb november 30-ig jelentkezzenek a kötelező egyhetes bentlakásos nyelvi képzésre! Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a gyermek­nevelési nyelvtanúsítvány kiállításának szokásos átfutási ideje három hónap. E tanúsítvány megszerzése nélkül a tervezett gyermek családon belül nem nevelhető, gondozásáról a körzeti központok gondoskodnak.

 

Új feltétel az örökbefogadási eljárásrendben (5064/2007. sz. SZÓKAFEB-rendelet). Decembertől kötelező a zárt ë használata a leendő örökbefogadók szá­mára. Az örökbefogadásra felkészítő kötelező tanfolyamok szerves része a zárt ë hang ejtésére szoktatás. Az örökbefogadási tárgyak vizsgáján már alkalmazni kell a zárt ë-s magyarmagyar ejtést.

Azzal mindenki egyetért, hogy az örökbefogadó szülőknek példát kell mutat­niuk az egész nyelvtársadalom számára. Tartsák ezt a leendő szülők magyarmagyar anyanyelvük megmaradásáért végzett szolgálatnak.

 

Nyelvtársadalmi érdekű hirdetmény. A SZÓKAFEB ismét felvesz szóelkövetés-számláló biztosokat. Jelentkezni a megyeszékhelyeken lehet. Minden alközpont­ban legfeljebb 500 főt foglalkoztatnak.

8 hónapos bentlakásos átképzés után kiemelt bérezés, teljesítmény alapján pe­dig kiegészítő juttatások: szolgálati lakás, szolgálati személyes kézipötyögtyű, szol­gálati villanyostudástávszippantó-hozzáférés, szolgálati vészriasztó és villanyhang­tölcsér, szolgálati rejtett képhangfelvevő és ?továbbító!

Álruhákat és magyarmagyar álneveket nagy választékban találhatnak maguk­nak munkatársaink!

Felhívjuk azok figyelmét, akiknek a szóelkövetési tartozása meghaladja havi jö­vedelmüket, hogy számukra is felajánlja munkalehetőségként a SZÓKAFEB a szóelkö­vetés-számlálóbiztosi állásokat.

 


Rövid híreink


Nyelvanyanyelvi díjjal tüntették ki a következő élenjárókat. A díjazottak nyelvének tisztaságát vegytani kísér­letek is kimutatták.

Turul Álmosnét abból az alkalom­ból tüntették ki, hogy kilencedik gyermeke is szóelkövetés-számláló biztosként kezdte meg munkáját.

Árpádffy Elekné a legzártabb zárt ë ejtéséért kapta meg a kitüntetést.

Hábor Csongorné az Önmester öv­vel saját gyermekén végzett kísérlete­ivel vívta ki a díjat kiosztó bizottság méltó elismerését.

A díjazottakat virágeső és a közön­ség lelkes tapsa fogadta a Magyar Nyelv Csarnokában Ópusztaszeren.

 

A határidő előtti estén még több százan mondták Debrecen Főterén ? számoltak be a megfigyelőbiztosok ? az október elsejével betiltott értelmet­len Olaszba hangsort. Kiderült, hogy nem szervezett bomlasztási akcióról volt szó, hanem Olaszországban üdült honfitársaink számoltak be élmé­nyeikről az aznapi hazaérkezés al­kalmával, akik társasútjuk miatt nem értesültek az új rendeletről. A Nyelv­védelmi Bizottság felmentette a szó­elkövetőket, ugyanakkor kérjük, kül­földi útjaik során kövessék figyelem­mel a megjelenő új rendeleteket, mi­vel a későbbiekben nem fogadható el mentségként a külföldön tartózkodás. (5082/2007. sz. SZÓKAFEB-rendelet) A betiltott jelentésnélküli szavak, mint tudjuk, rombolják nyelvünket és erkölcsi érzékünket ? egy külföldi társasút nem lehet kifogás a nyelvtár­sadalom egészét érintő kérdésekben. Legyünk tekintettel közös célunk, magyarmagyar anyanyelvünk megőr­zésére nyaralásaink alatt is.

A test pihenhet, az erkölcs nem!

 

Rendes éves társas önmarcango­lások megszervezésére a december 31-ei éjjel folyamán kerül sor a szokásos területi helyszíneken.

Kérünk mindenkit, hogy napi ve­zetésű önmegfigyelő nyelvnaplójának készítse el éves összefoglalását. A nyilvános megvallás helyszínén adja le a gyűjtőládákba, és készüljön min­denki a 3 perces önvallások gyakorlá­sával is. Időmegtakarítás miatt idén először egyszerre 10 ember fog val­lani, így különösen fontos a 180 má­sodperces időkeret pontos betartása és kitöltése.Egy szégyenletes életút

 

?Az elmúlt évtizedekben nemzet­közi téren széleskörű kutatás bonta­kozott ki olyan pedagógiai programok kifejlesztése érdekében, amelyek fi­gye­lembe veszik a tanulók kognitív struk­túráit és ezekre építve közvetítik a tan­anyagot. Különösen népszerűvé vált a ta­nulók természettudományos világ­ké­pének kérdőíves és interjús felmé­rése. A cél kezdetben az volt, hogy könnyeb­bé váljon a tanulók gondolko­dásában a formális képzés megkezdése előtt kiala­kult naiv elmé­leteknek ? más terminus­sal: tévkép­zeteknek ? a tudo­mányosan megala­pozott nézetekre cse­rélése. Ké­sőbb evidenssé vált, hogy a naiv elmé­letek sokszor nem cserélőd­nek le, s gyakran az iskolában elsajátí­tottakkal interferálnak, illetve hogy a formális oktatás mellett számos refe­renciacso­port is hatással van a tanulók kogni­tív struktúráira. A hangsúly ezért arra tere­lő­dött, hogyan lehet a tanu­lók természettudományos fogalmai, repre­zentációi között olyan hierar­chiát ki­alakítani, hogy a legmagasabb elemzési szinten a formális képzés által közvetí­tett, tudományosként elfogadható kere­tek álljanak.?

?A vizsgálat egy 2002 és 2004 kö­zött végzett, interjúkra és kérdő­ívekre (ös­szesen 480 adatközlőre) tá­maszkodó vizsgálat keretében gyűj­tött anyagból kiindulva néhány meta­nyelvi konceptu­ali­záció felvázolásából indul ki, majd amellett érvel, hogy egy nor­matív kiad­ványban ? tehát a sztenderd nyelvhasz­nálat és a nemsztenderd re­giszterek használatát kontrasztívan bemutató mű­ben ? a mai magyar nyelvhasználat területi és szociális ré­tegződésének szemléltetése mellett cél­szerű a magyar (írott) köz­nyelv válto­zását és válto­zan­dóságát is nyelvi pél­dákkal érzékel­tetni. A ma forgalomban lévő legnépsze­rűbb ta­nácsadó művek ? pl. a Nyelvmű­velő kéziszótár ? többször utalnak arra, hogy korábban kárhozta­tott nyelv­hasz­nálati jelenségek ma már (többé-kevés­bé) elfogadhatók, azonban a me­tanyelvi kitekintést rendszerint nem kíséri dia­krón korpuszelemzés.?

Ki hinné, hogy a fenti mondatokat nyelvész írta?

A szokásos orvosi ellenőrzés ide­gen­szívűséget állapított meg a tragi­kusan korán derékba tört pályájú nyelvész (Búffy Bálint) eseté­ben. Amikor kiutasí­tot­ták az ország­ból, a szemlélő nem vehette észre a bánat könnyeit. Ez nem is csoda, mert ? ahogy a régi népi bölcsesség is tartja:

 

?idegenszavúság ? idegenszí­vűség?!

 

A szaknyelvi nyelvhasználattal le­het takarózni, de a törvényi és nyelvi-logikai szabályoknak minden körül­mé­nyek között a legteljesebb mérté­kig meg kell felelni! (Gondoljunk csak az orvosokra, akik szégyenletes elma­ra­dást mutatnak a csontváz csontjai ma­gyar megnevezésének kidolgozásá­ban.)

A fenti idézetekből mindenki szá­mára nyilvánvaló, hogy a forma ide­gen­szívűsége a tartalom idegenszívű­ségét is látványosan maga után vonta.

 


A reggeli torna emberré nemesít

 
Akkor lesznek munkája közben és egész nap tiszta gondolatai és igaz tettei, ha a következő gyakorlatokat pontosan a lentieknek megfelelően végzi!

 

Keljen ki pirkadatkor az ágyból!

Lélegezzen mélyeket!

Gondoljon a Kárpátok zengő bérceire!

Gondoljon arra, mit vár öntől az Eszme!

Nyitott ablaknál állva, karjával lassan körözve zengje nyúltan: ?Jót s jól?, úgy, hogy a ?jóóót? magasabb, a ?jóóól? mélyebb hangon zengjen! Ismételje a gyakorla­tot 30-szor!

?Magyarul ? magyarán? ? e szavakat 20-szor kiejtve elmélkedjék jelentésükről, mély levegőt véve, tekintetét a végtelen magyar tájon hordozván!

Ebben a hónapban négy-öt ütemű váltott fekvőtámasza közben ütemesen ismételje ötvenszer: FÖL-NE-VE-LŐ NYELV-É-DES-A-NYÁM!

Levezetésként lassan járjon körbe-körbe, szívjon be sok friss levegőt!

Javasolt rezgőénekbeszéd 20-szor: ?jóóó szóóó ? jóóó levegőőő?.

 

Lebegjen olvasónk előtt: ?Jó levegőt, jó gondolatot, jó tettet, jó erkölcsöt jó sza­vakkal!?

A test- és nyelvgyakorlás befejezéseként mossa ki száját és fülét ecetes tejjel.

Szegényebb olvasóink szappant is használhatnak.

(Fontos, hogy a nyelvtisztítás történjék előbb!)

 

Ha felveszi a saját nyelvi-eszmei nemesítő tornáját és beküldi a Honfibú szer­kesztőségébe, szívesen megírjuk önnek, emberül végezte-e munkáját!KUTATÁSOK BIZONYÍTJÁK: A TESTI MÉTELY A NYELVRE VETI MOCSKÁT

Önrontás ? nyelvrontás

 

Magyarországon járt brit kutatók 10 fővel végzett kutatása kimutatta, hogy egyes, az egészségre káros szokások az illetők nyelvének egészségét is megbontották. A következő táblázat szemlélteti az okokat és a következményeket. A kutatók megállapították, hogy a táblázatban szereplő nyelvi elhajlások egyértelműen a beteg test és lélek állapotával ma­gyarázhatók. A nyelvegészségügyi vizsgálat összes eredménye bizonyítottnak tekinthető, a későbbiekben további bizonyítás felesleges.

 

Ok

Következmény

öngyönyörkeltés, szapo­ro­dás­ra kötele­zet­tek céltalan maghintése

 

-     tötö-nyelv

-     tulajdonnevek előtti névelő

dohányzás, különösen papírfüstrúd-szívás

-     többszörösen alá-, fölé- és melléren­delt mondatok

-     logikai bukfencek

-     emlékezetzavar

feketeméreg-fogyasztás

 

-     túlburjánzó, túl hosszú, gondolatmen­tes mondatok

 

papírfüstrúd-szívással súlyosbított öngyönyörkeltés

 

-     hangrendiilleszkedés-tévesztés

-     E/1 helyett állandóan T/2 használata

-     lelki zavar

 

a kötelező haladási irány járdán való rendsze­res elvétése

 

-     idő- és módegyeztetési zavarok

kártyázás

-     nem létező igekötők kitalálása és halmozása

 

20 óra utáni hangos porszívózás

-     gyorsan kopó múltidő-jelek

-     számok betűkkel való hibás írása

művirág vásárlása és otthontartása

-     a kívánatos betűejtés elmaradása

 

rágógumizás

-     nyelvkorcsosulás

túl sok borsó fogyasztása

-     feltételes mód túl gyakori használata (zavart, gyenge lelki alkat)

 


 


idegen nyelvű (szak)könyvek olvasása

-     cskacske-nyelv

-     -i kicsinyító képző túl gyakori haszná­lata

a könnyűzene világának csillagai iránti rajon­gás

-     hátravetett jelzők

-     névszói állítmányok indokolatlan burjánzása

 

A vizsgálat egyik eredményét a brit kutatók meghökkentőnek találták, minket azon­ban nem lep meg ? hiszen igazolását már közöltük a Honfibú 2005/10. számában ?, misze­rint a szeszfogyasztás semmilyen negatív következménnyel nem jár magyarmagyar nyelv­erkölcsiségünkre.

Egészségükre!

 

 

Apróhirdetések

 

A hirdetések mögé tett azonosító alapján lehet felvenni szerkesztőségünkben a hirdető adatait, ha azok a hirdetésben nem szerepelnek.


Idegenszerű szerkezetek óvatos szét­szere­lését és magyaros elveknek megfelelő újra­sze­relé­sét jutányosan vállalom. [HB 10523]

Suta igekötő-használatomat szépelgő mel­lék­név-használatra cserélném. [HB 105234]

Ikesen ragozó, a tötö-nyelvtől irtózó, a zárt ë használatára nyitott 180 cm magas, kispor­tolt testalkatú győztes nyelvi minősí­tésű fia­talember tisztességes (gyermeklétre­hozási) szándékkal keresi hasonló, de leg­alább ment­hető nyelvi minősítésű párját. Jelige: L?berényiek kíméljenek! [HB 10235]

Elkoptatott kifejezéseket és szerkeze­teket jutányos áron vásárol, felújít vagy cserél Vereczkeffy. Ingyenes szólista alaptartozék! [HB 10236]

Elkoptatott kifejezéseket és szerkeze­teket elad Vereczkeffy. Ingyenes szólistát kínálók előnyben! [HB 10237]

Péntek délután 3 órai alagútvonatozá­som során olyan elragadó lényre figyeltem fel, aki egy mondaton belül három rendhagyó igét ragozott helyesen. Idegen szavaktól mentes lénye megragadott. Én a szomszédos ülésen még éppen megengedhető mennyiségű mel­léknevet halmoztam. Kérem, ha emlékszik rám, keressen meg! [HB 10238]

A múlt heti háztömbgyűlésen felszólalá­som­ban elkövetett jóhiszemű nyelvrontáso­mért mélységes megbánást érzek, ezért a nyilvá­nosság előtt kérem hallgatóságomat, hogy próbálják tettemet figyelmen kívül hagyni. Őszintén remélem, nem okoztam bennük maradandó lelki fejlődési rendelle­nességet. Tudom, hogy mindig tekintettel kell lennünk egymás nyelvi érzékenységére. Szé­gyellem, hogy vétettem nyelvtársaim ellen. Lantos Sebestyénné nyelvtárs Tinódról. [HB 10239]

 

FELHÍVJUK kedves olvasóink figyel­mét, hogy ezentúl térítésmentes le­hető­séget biztosítunk hasonló jóhiszeműségi bocsánatkérések számára. Külön Jóhi­szeműségi rovatot indítunk következő lap­számunktól, mivel példaadó­nak tekintjük fenti kartársnő megindító, szívet melengető őszinte szavait.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Magyarázat

? úgyismint nem magyarázkodás,

hanem dokumentálás

Köszöntésül egy nyelvmüvi lapszámot szerettünk volna mindenképpen készíteni.

Közös okunk erre a témára az volt, hogy mindhárman elutasítjuk a nyelvhasználat alapján való diszkriminációt, minősítgetéseket, intoleranciát, csúsztatásokat: erkölcsi, intelligenciabéli jellemzőkre való következtetéseket.

És értékeljük, ha valaki nagy nyilvánosság előtt küzd fentiek ellen (finom célzás az ünnepeltre). 

Így jött a téma.


Ami magyarázatot igényelhet:

nos, a lap mondhatni kissé elcsúszott az ?1984? totálissága (totalitárius, v mien szó) felé, vagy tán túl is haladta azt (hogy tényleges világi eseményeket ne említsünk).

Egyrészt a készítés során nem a hasunk, hanem már a hátunk fájt a nevetéstől,

másrészt ? a röhögési izomi kényszerszünetekben ? félelmetes volt,

hogy ha összekötjük a diszkrimináció (?én okos vagyok, te hülye, és én megmondom, hogy mitől leszel okos?) ? a központosítás/diktatúra ? a kényszerítés pontjait, az hova vezet?

Félelmetes volt piciben megélni azt, hogy ezen kényszerek/kényszerítések mennyiségi növekedése egy nem észrevehető ponton átcsap minőségi különbségbe, diktatúrába.

 
S így megéltük, hogy semmifajta kirekesztést tartalmazó társadalmi fojamatot nem lehet engedni, mert nem lehet észrevenni azt a pillanatot, ahol a játék átcsap vérbe (ha sikerül nem stabil világképpel rendelkező embereket összegyűjteni, és sajnos azt mindig sikerül). (Még fix világ- és istenképű emberek ? ha őszinték magukhoz és bevallják ? is pár pillanatra hatás alá tudnak kerülni, ld. A sehova kapuja előadásán történteket ? a baj az, ha nem pár pillanatra?)

 
Ami még érdekes volt, hogy pont a nyelvmüvi irodalomtól elszenvedett többéves tömény butaság és agresszió csúsztatta a lapot a diktatorisztikus megfogalmazások felé.

(Ez is félelmetes, hogy egy diktatúra úgy látszik pont a diktatúra elleni frusztráltságot tudja visszaforgatni önmaga támogatásába?)

 

Ugyanakkor mivel ez játék és méltó szülinapi köszöntés, a lényeg a NEVETÉS, hogy micsa vicces dolgokat lehet kitalálni?

 
Sok őszinte nevetést kívánva!
:)  :)  :)

 
Mi (tanítványok egy radikálisan elkülönülő antiradikális csoportja)

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.