CMS Demosite


Nem az órához kapcsolódó további irodalmak

(gender- és egyéb)

Tanulmánygyűjtemény:
Kegyesné Szekeres Erika--Simigné Fenyő Sarolta (szerk.) 2006. Sokszínű nyelvészet. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatás. Miskolci Egyetem Alkalmazott nyelvészeti Tanszéke. Miskolc.

Megrendelhető: miskolci könyvesbolt: 06-46-555-462 (1500 + 800 Ft)


TARTALOM

ELŐSZÓ (Simigné Fenyő Sarolta - Kegyesné Szekeres Erika)

BEVEZETÉS (Huszár Ágnes)

I. TÁRSADALMI NEM ÉS NYELVHASZNÁLAT: KUTATÁSMÓDSZERTAN ÉS KUTATÁSTÖRTÉNET

- Huszár Ágnes: Hogyan (nem) érdemes kutatni a női és a férfi kommunikáció közötti különbségeket?

- Schleicher Nóra: Paradigmaváltások: A társadalmi nem és nyelvhasználat kutatásának rövid története

- Salánki Ágnes: A társadalmi nem és nyelvhasználat németországi kutatásának rövid története

- Kegyesné Szekeres Erika: Társadalmi nem és nyelvhasználat: a magyar nyelvre vonatkozó kutatások rövid története

II. A "NEMEK ÉS NYELVEK" KEREKASZTAL: VITAINDÍTÓ ELŐADÁSOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK

- Székács Anna: A női nyelv kérdésköre a japán nyelvben

- Kolompár Hajnalka: Szexizmusok a romani nyelvben

- Kegyesné Szekeres Erika: Nyelvi szexizmus és szexista nyelvhasználat a magyar nyelvben

- Sándor Klára: Az ország háziasszonyai

- Barát Erzsébet: A gyűlöletbeszéd és a kirekesztés logikája

- "Nemek és nyelvek": Kerekasztal összefoglaló

Ill. GENDER, IRODALOM, KUL TÚRA ÉS NYELV: ÚJABB KUTATÁSOK AZ ALKALMAZOTT NYELVÉSZET TÉMAKÖRÉBÖL

- Bodnár Ildikó: Női lélek, női témák, női nyelvhasználat Petrőczi Éva köItészetében

- Dobos Csilla: A társadalmi nemek és a nyelvhasználat kapcsolatának vizsgálata a pragmatika és a diskurzuselemzés elméleti keretében

- Simigné Fenyő Sarolta: Fordítás és Gender Studies

- Urbán Anna: Kulturális dimenziók -- maszkulin és feminin kultúrák

IV. KÖNYVSZEMLE

V. A KÖTET SZERZőIRőL


#
Példaanyagnak jó:

Gray, John 1999. Mindegyik mást akar. A férfi a nőt, a nő a férfit. Bp., Édesvíz K.

Pease, Barbara--Pease, Allan 2003. Miért hazudik a férfi? Miért sír a nő? Bp., Park Kk.

Pease, Barbara--Pease, Allan 2000. Miért nem képesek többfelé figyelni a férfiak, és miért nem tudnak eligazodni a térképen a nők? Bp., Fiesta Kft.

Gray, John 2001. A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek. Bp., Trivium K.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ajánlott irodalom

Tannen Deborah (2001) Miért értjük félre egymást? Kapcsolataink a beszélgetési stíluson állnak vagy buknak.. Budapest, Tinta Kiadó

Mead Margaret (2003) Férfi és nő. A két nem viszonya a változó világban. Budapest, Osiris K.

Kimura, Doreen é. n. Női agy, férfi agy. Kairosz K.

Baron-Cohen, Simon 2006. Elemi különbség -- Férfiak, nők és a szélsőséges férfiagy. Bp., Osiris K.


Pease, Barbara--Pease, Allan 2006. A testbeszéd enciklopédiája. Bp., Park Kiadó

Pease, Allan--Garner, Allan 2004. Szó-beszéd. A társalgás művészete. Bp., Park K.

Fromm, Erich 1996. Férfi és nő. Szexuálpszichológiai tanulmányok. Bp., Akadémiai K.

Dr. Ranschburg Jenő 1996. A nő és a férfi. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó

Gósy Mária 2005. Pszicholingvisztika. Osiris K., Bp.

Szili Katalin 2004. Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata. Bp., Tinta K.

Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei, Budapest, 1974

Forgács József 1996. A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat--Kairosz. Bp.

Ranschburg Jenő: Egymást keresik, Budapest, 2003.
#

A 4 szegedi gender-konferencia anyaga: http://orig.sandorklara.hu/genderkonf.htm

(Innen elérhető a 2005, 2006, 2007, 2008. Ezekből az első jelent meg kötetben.)
Egyéb irodalom:

Németh T. Enikő: Pragmatika in: Kiefer Ferenc (főszerk.) 2006. Magyar nyelv. (Akadémiai kézikönyvek sorozat). Bp., Akadémiai K. 222-266. Érdemes átlapozni!!! Pl. amit nem szó szerint kell érteni, pl. 231., 240--2., informatív és kommunikatív nyelvhasználat., a kontextusok szerepe, Irodalom!!!

Em Griffin 2001. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat K., Bp. 2--14. és 32--34. fejezet!!!

Wardhaugh, R.: Szociolingvisztika (Osiris--Századvég, Budapest, 1. kiadás: 1995) c. könyvének következő fejezetei:

1. Bevezetés
11. Szolidaritás és udvariasság
12. Cselekvés és társalgás
13. Nyelv és nem

Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó. Bp., 1996. Különösen az alábbi fejezetek:

V/B A nemek és a nyelvhasználat

IX. A nyelvi tiszteletadás

Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2003

Különösen: 5.3 nemi különbségek   

Kontra Miklós (2003) A magyarországi magyar nyelvhasználat variabilitásáról. In:. Kiefer Ferenc (szerk.) (2003) A magyar nyelv kézikönyve. Budapest, Akadémiai Kiadó 325--337.

Terestyéni Tamás: Köszönési szokások a rendszerváltáskor. In: Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 314--322

Kommunikáció 1. Válogatott tanulmányok. A kommunikatív jelenség. Szerk. Horányi Özséb. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977. (Új kiadás: General Press Kiadó, Bp., é. n. kb. 2004.)            A kommunikáció funkciói c. rész

Kommunikáció 2. Válogatott tanulmányok. A kommunikáció világa. Szerk. Horányi Özséb.  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1978 (Új kiadás: General Press Kiadó, Bp., é. n. kb. 2004.) Kódok és kompetenciák c. rész (Nem verbális kommunikáció)

Róka Jolán (2002) Kommunikációtan. Fejezetek a kommunikáció elméletéből és gyakorlatából. Budapest, Századvég Kiadó.             A nem verbális komm.-val kapcsolatos részek

Gósy Mária 2004. Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris K., Bp. 8--10. fejezet: szupraszegmentális eszközök...

 Dér Csilla Ilona (2004) Az internetes fórumok résztvevőinek nyelvhasználatáról. In.: Bartha Magdolna (szerk.) (2004) Nyelv -- Társadalom -- Nyelvhasználat. A XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola 33-44.

Cameron, Deborah (1995) Rethinking language and gender studies: some issues for the 1990s. In.: Mills Sara (ed.) (1995) Language and Gender: Interdisciplinary Perspective. London and New York, Longman. 31-44.

Coates, Jennifer (1995) Language, gender and career. In.: Mills Sara (ed.) (1995) Language and Gender: Interdisciplinary Perspective. London and New York, Longman. 13-33.

Finsterbusch Kurt and McKenna George (eds.) (1990) Taking Sides -- Clashing Views on Controversial Social Issues. New York, The Dushkin Publishing Group.

Fitzpatrick Mary Anne--Mulac Anthony (1995) Relating to Spouse and Stranger: Gender-Preferential Language Use. In.: Kalbfleisch Pamela J. and Cody Michael J. (eds.) (1995) Gender, Power and Communication in Human Relationships. Hillsdale--New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates 213-231.

Kalbfleisch Pamela J. and Cody Michael J. (eds.) (1995a) Gender, Power and Communication in Human Relationships. Hillsdale--New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates.

Kalbfleisch Pamela J. and Cody Michael J. (1995b) Power and Communication in the Relationships of Women and Men. In.: Kalbfleisch Pamela J. and Cody Michael J. (eds.) (1995a) Gender, Power and Communication in Human Relationships. Hillsdale--New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates 3-23.

Kramarae, Cheris & Lazar, M. Michelle & West, Candance (1997) Gender in Discourse. In van Dijk, T. A. (ed.), Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. London: SAGE, 1997. 119-143.

Mills Sara (ed.) (1995) Language and Gender: Interdisciplinary Perspective. London and New York, Longman.

Pearson Judy C.?Cooks Leda (1995) Gender and Power. In.: Kalbfleisch Pamela J. and Cody Michael J. (eds.) (1995) Gender, Power and Communication in Human Relationships. Hillsdale--New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates 331-349. .

RogersEverett M.--Hirata Thomas M.--Chandran Ankila S.--Robinson Jeffery D. (1995) Television Promotion of Gender Equality in Societies. In.: Kalbfleisch Pamela J. and Cody Michael J. (eds.) (1995) Gender, Power and Communication in Human Relationships. Hillsdale--New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates 277-304.

Salánki Ágnes (2004) Férfi reklám ? női reklám. In.: Bartha Magdolna (szerk.) (2004) Nyelv -- Társadalom -- Nyelvhasználat. A XIII. MANYE Kongresszus Szociolingvisztika Szekciójának válogatott közleményei. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola 27-31.

Scanlon Jennifer (ed.) (2000) The Gender and Consumer Culture Reader. New York and London, New York University Press.

Spence Janet T.--Buckner Camille (1995) Masculinity and Femininity: Defining the Undefinable. In.: Kalbfleisch Pamela J. and Cody Michael J. (eds.) (1995a) Gender, Power and Communication in Human Relationships. Hillsdale--New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates 105-138.

Sreberny Annabelle--Zoonen Liesbet (eds.) (2000) Gender, Politics and Communication. Cresskill, New Jersey, Hampton Press.

Tannen Deborah (1996) Gender and Discourse. Oxford, Oxford University Press

Tannen Deborah (1995) The Power of Talk. Harvard Business Revue. Sept.-Oct. 138-148.

T. Károlyi Margit (1992) Adalékok a nemek szerinti nyelvhasználat kérdéséhez. In.: Annus Gábor--Bárdos Jenő--Lengyel Zsolt (szerk.) (1994) II. Magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia 1992. Veszprém, Egyetemi Kiadó 96-98.
CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.