CMS Demosite

 

Kommunikáció szóban és írásban

BBN-MNY-221, BBN-MAM11-221, 2 ó, szeminárium


Borbás Gabriella Dóra

elérhetőség: borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu

 

 

Ajánlott irodalom

- Berne, Eric 1984. Emberi játszmák. Gondolat Kiadó. (Lélek kontroll sorozat. Folyamatosan újabb kiadások.) Általában neten is elérhető.

- A. R. Pratkanis-E. Aronson 1992. A rábeszélőgép. (Élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével.) Ab Ovo Kiadó. (Neten többnyire elérhető.)

Ajánlott Honlapok: Nyelv és Tudomány http://www.nyest.hu

Honlap: http://mnytud.arts.klte.hu/szleng (Minden, amit valaha is tudni akartatok a szlengről)

Honlap: http://web.unideb.hu/~tkis/ (A nyelvtörvénnyel és a magyar nyelv alkotmányos védelmével kapcsolatos cikkek, tanulmányok gyűjteménye.)

 

- Tótfalusi István (szerk.) 1975. Ami a szívedet nyomja. Kortárs svéd gyermekversek. Móra. Budapest. (Folyamatosan újabb kiadások.) Neten: http://mek.oszk.hu/00300/00303/00303.htm

 

- Margitay Tihamér 2004. Az érvelés mestersége. Typotex. Budapest.

- Zentai István 2006. Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó. Budapest.

- http://a.te.ervelesi.hibad.hu/

 

- Adamik Tamás-A. Jászó Anna-Aczél Petra 2004. Retorika. Osiris Kiadó. Budapest.

- L. Aczél Petra 2004. Retorika. A szóból épült gondolat. Gyakorlókönyv. Krónika Nova Kiadó. Budapest.

- Szabó Katalin 2001. Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest (2. átdolgozott, bővített kiadás!).

- Fercsik Erzsébet-Raátz Judit 2004. Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova Kiadó. Budapest.

- Eco, Umberto 1996. Hogyan írjunk szakdolgozatot? Kairosz Kiadó. Budapest.

- Aczel, Richard 2000. Hogyan írjunk esszét? Osiris Kiadó. Budapest.

- Blaskó Ágnes-Hamp Gábor 2007. Írás 1.0. Az ötlettől a jól strukturált szövegig. Typotex.

- Bognár László-Forrai Gábor (szerk.) Esszéírás és Informális logika

http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/index.html

- Moss, Geoffrey 1998. Az eredményes kommunikáció kézikönyve. Bagolyvár Könyvkiadó.

- Fercsik Erzsébet 2003. Dolgozatírás felsőfokon. Krónika Nova Kiadó. Budapest.

- Szikszainé Nagy Irma 2001. Szövegértés, szövegelemzés, szövegalkotás (Szövegtani gyakorlatok). Osiris Kiadó. Budapest.

- Margitay Tihamér 2004. Az érvelés mestersége. Typotex. Budapest.

- Frank, O. Milo 1998. Hogyan érveljünk röviden és hatásosan. Bagolyvár Könyvkiadó. Budapest.

- Fercsik Erzsébet-Raátz Judit 2006. Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

- Wacha Imre é. n. A korszerű retorika alapjai I-II. Szemimpex Kiadó. Budapest.

- 22 híres beszéd, Móra F. Kiadó. Budapest. 1995.

- Dr. Sille István 2005. Illem, etikett, protokoll. Akadémiai Kiadó. Budapest.

- Aronson, Elliot 2001. A társas lény. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest.

- Carnegie, Dale 1990. A hatásos beszéd módszerei. HVG Rt. Budapest.

- Breton, Philippe 2000. A manipulált beszéd. Helikon Kiadó.

- Aczél Petra 2009. Új retorika. Kalligram. Pozsony.

- Pease, Barbara-Pease, Allan 2006. A testbeszéd enciklopédiája. Park Kiadó. Budapest.

- Forgács József 1996. A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat-Kairosz. Budapest.

- Hidasi Judit 2004. Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó. Budapest.

- Bärnkopf Zsolt 2002. A kommunikáció könyve. Flaccus Kiadó.

- Grétsy László (szerk.) 1985. Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II.Tömegkommunikációs Kutatóközpont. Budapest.

- Tomcsányi Pál 2000. Általános kutatásmódszertan. Szent István Egyetem, Budapest. (Elérhető az interneten: http://physics2.kee.hu/__Fizika/KutatasModszertan/toc/toc.html)

- Gyurgyák János 1997. Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris Kiadó. Budapest.

- Szálkáné Gyapai Márta 1999. Gyakorlati retorika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest.

- Tannen, Deborah 2001. Miért értjük félre egymást? Tinta Kiadó.

- Tannen, Debrorah 2003. A nemek nyelvi dialektusai. In: Griffin, Em (szerk.) Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat. 440-454.

- Griffin, Em 2003. Bevezetés a kommunikációelméletbe. Harmat. Budapest.

- Róka Jolán 2002. Kommunikációtan. Századvég Kiadó. Budapest.

- Balázs Géza 1999. Kommunikációs létformák és átcsapások. MNy. XCV/2: 138-153.

- Bańczerowski Janusz 2003. A nem verbális kommunikáció mint a kognitív nyelvészeti kutatások tárgya. Magyar Nyelvőr 1: 4-12.

 

- Szabó Tamás Péter 2010. Nyelvi hibajavítások tranzakcionális elemzése. In: Illés-Molnár Márta-Kaló Zsuzsa-Parapatics Andrea (szerk.): Félúton 5. Az ötödik Félúton konferencia (2009) kiadványa. 1-15. ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. Budapest.

Elérhető: http://martonfi.hu/sztp/Feluton_5_SZTP.pdf

- Szabó Tamás Péter 2010. A tanóra mint játszma. Édes Anyanyelvünk 2010/1., 8.

Elérhető: http://martonfi.hu/sztp/ea1001_sztp.pdf

- Szabó Tamás Péter: Szleng, káromkodás, presztízs

Elérhető: http://martonfi.hu/sztp/presztizs.zip             

- Szabó Tamás Péter: A metanyelv mint interakció

Elérhető: http://martonfi.hu/sztp/interakcio.zip

 

- Bakos Ferenc 1994. Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Akadémiai Kiadó. Budapest.

- Magay Tamás 1986. Idegen nevek kiejtési szótára. Akadémiai Kiadó. Budapest.

- Tótfalusi István 2006. Kiejtési szótár. Idegen nevek, szavak, kifejezések és szólások helyes kiejtése. Tinta Kiadó. Budapest.

- Laczkó Krisztina-Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. Osiris Kiadó. Budapest.

 

- Szepesy Gyula 1986. Nyelvi babonák. Gondolat Kiadó. Budapest. http://www.mek.oszk.hu

- Kontra Miklós 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Osiris Kiadó. Budapest.

- É. Kiss Katalin 2004. Anyanyelvünk állapotáról. Osiris Kiadó. Budapest.

 

 


CC-GNU GPL
This software is licensed under the CC-GNU GPL.